Corona en groeien van de derde naar de vijfde dimensie; van angst naar liefde

Sla een spiritueel getint boek of tijdschrift open en je ziet wel ergens staan dat de mensheid in een overgangsfase zit van de derde naar de vijfde dimensie (bewustzijnsstaat). In de derde dimensie overheersen dualiteit, ik-gerichtheid en focus op de materiële buitenwereld. In de vijfde dimensie ontstaat er steeds meer ruimte voor zelfreflectie, wij-gerichtheid, geestelijk bewustzijn, oordeelloosheid en liefde. De vierde dimensie wordt wel omschreven als een lift van de derde naar de vijfde dimensie. Zou de huidige coronasituatie die lift belichamen, een hefboomeffect om ons te helpen in onze groei? Die zienswijze wil ik in dit artikel graag bespreken.

Een wereld vol dualiteit

Kijkend naar de wereld zie je grote verschillen, zoals oorlog/vrede, vrijheid/onderdrukking, rijkdom/armoede, honger/obesitas enzovoort. Door de coronacrisis lijkt dit alleen nog maar erger te worden. De gevaccineerden tegenover de ongevaccineerden, de schapen tegenover de wappies, de burgers tegenover de overheid. Er worden in rap tempo steeds weer nieuwe zondebokken aangewezen, de meningen verharden zich en mensen gaan voor hun eigen hachje. Deze ontwikkelingen gaan dusdanig snel dat velen vrezen voor een tweedeling in de maatschappij. Het lijkt dus of we alleen nog maar dieper wegzakken in de dualiteit van de derde dimensie. Of zouden dit ‘de laatste stuiptrekkingen’ zijn? Vaak wordt iets eerst nog wat erger, voordat men rijp is om daadwerkelijk een nieuwe, positievere richting in te slaan.

Het onlicht in het licht zetten

Als we inderdaad in de laatste fase van de derde dimensie zitten, mag nu ook de ergste en diepst verborgen ‘shit’ van deze dimensie naar boven komen. Het is tijd dat wij als mensheid het onlicht onder ogen zien en in het licht zetten, niet vanuit angst maar vanuit liefde en verantwoordelijkheid. Met het onlicht doel ik op mensen die het slecht voor hebben met de mensheid en daar ook naar handelen. Ik ben ervan overtuigd dat er op aarde een kleine, maar invloedrijke groep (elite) is met een lage trilling (bewustzijnsniveau). Zij voeden zich met de angst van andere mensen en gedijen bij dualiteit, haat en verdeeldheid. Hun belangrijkste drijfveren zijn rijkdom en macht. Hun modus operandi past niet meer bij de huidige ontwikkeling van de mensheid naar de vijfde dimensie. En dus laten ze zich gelden, ze trekken alles uit de kast om hun macht te behouden. Zelfs als ze daardoor meer en meer in het zicht komen. Iedereen die iets over deze elite ontdekt en meldt wordt direct als wappie weggezet. Maar hoe terecht is dat? In de volgende alinea’s ga ik dieper in op deze elite en hun ideologie. Ook ga ik in op corona en vaccinaties. Om uiteindelijk weer terug te komen bij onze groei naar de vijfde dimensie.

Zicht op de elite

Alleen complotdenkers spreken toch van ‘de elite’? Nee, die elite bestaat echt, zoek het zelf maar op als je wilt. In een notendop:

 • Bilderberg Conferentie (begin jaren ’50 gestart, met o.a. het koningshuis/Prins Bernhard)
 • Trilaterale Commissie (opgericht in 1973, is lang op de achtergrond gebleven)
 • World Economic Forum (de uitvoerder van de plannen van de Bilderberg Conferentie en de Trilaterale Commissie)
 • Club van Rome, opgezet door Bilderbergers. Deze werd gefinancierd door Fiat fabrikant Agnelli (die in de Trilaterale Commissie zat)
 • Council on Foreign Relations (na WO I opgericht in de VS), de ‘deep state’, geïnfiltreerd in de Amerikaanse regering, veel ministers komen uit hun kringen)
 • Vanguard en Blackrock (Blackrock zit in het World Economic Forum), de twee grootste investeringsmaatschappijen die wereldwijd voor vele miljarden bezitten aan bedrijven (voeding, farmaceutische industrie, wetenschap, transport, grondstoffen, wapenindustrie, technologie, software, telefonie, media, banken, verzekeraars etc.).
 • Rijke families zoals de Rothschilds (nemen vooral op de achtergrond deel, indirect) en de Rockefellers (aanwezig op cruciale posities, veelal in het bankwezen).
 • Na WO I kwam het bankiersysteem op in Amerika, de regering werd afhankelijk van deze machtige mensen (zoals ook J.P. Morgan). De bankiers werden een soort tweede regering voor de wereld.
 • Techbedrijven en platforms als Google, Microsoft, Facebook en YouTube hebben grote invloed op wereldniveau (zij bepalen wat goede en foute informatie is).
 • NGO’s (non-gouvernementele organisaties), deze richten zich op een maatschappelijk belang (zoals klimaat, ontwikkelingshulp of mensenrechten).
 • Veel rijke families en koningshuizen hebben privéfondsen en non-profitorganisaties opgericht. Deze zijn de schakel tussen het bedrijfsleven, de politiek en de media. Ze zijn veelal afhankelijk van (anonieme) donaties, mogen hun geld investeren waar ze willen en hoeven geen winstbelasting te betalen. Ze blijven zo veel mogelijk op de achtergrond, alleen hun filantropische organisaties die lager in de rangorde staan treden actief naar buiten. Bijvoorbeeld de Bill en Melinda Gates Foundation (is de grootste financier van de WHO en werkt nauw samen met de 16 grootste farmaceuten ter wereld), de Open Society (George Soros) en de Clinton Foundation.

Het gevaar van een machtige, grotendeels onzichtbare elite

Als deze elite het beste met ons voorheeft, dan is dat toch prima? Het korte antwoord is nee, want dit zijn geen democratisch functionerende organen. Ze kunnen besluiten wat ze willen en dat vervolgens in gang zetten. Er is geen inspraak of controle van buitenaf. Daar komt bij dat de belangrijkste mensen uit de elite (geschat op circa 3000 personen) onderling zeer verweven zijn: lidmaatschap van en samenwerking tussen de diverse gremia is volop aanwezig. Het gaat dus om een kleine groep zeer rijke en machtige mensen die elkaar de hand boven het hoofd houden. Daar komt nog bij dat macht en rijkdom corrumpeert. Uit psychologisch onderzoek blijkt dat mensen die langere tijd over veel geld en macht beschikken een sterk afnemend empathisch vermogen hebben. Ze geloven steeds meer in hun eigen alwetendheid en sommigen gaan zelfs voor god spelen. Vaak niet eens uit slechtigheid, de meesten denken echt dat ze het juiste voor de mensheid doen. Na (of naast) het vergaren van macht en rijkdom is de elite in een nieuwe fase terechtgekomen. Deze mensen werden bevangen door het idee om de wereld helemaal te veranderen, naar eigen ideaal in te richten en daar de regie over te hebben. Met alle gevolgen van dien.

De ideologie van de elite

Om de ideologie van de elite te begrijpen, moeten we even terug in de tijd. Een lid van de Council on Foreign Relations, Brzezinsky, is beïnvloed door de idealen van Technocratie (macht bij deskundigen, vaak wetenschappers), Eugenetica en Transhumanisme (gericht op het genetisch verbeteren van de bevolking, vaak gekoppeld aan populatievermindering) en Marxisme (een communistische ideologie). Brzezinsky schrijft eind jaren ‘60 het boek ‘Between two ages’: de wereld moet naar nieuw systeem toe, geen naties meer maar één wereldregering, technocratisch georganiseerd, met aan het hoofd wetenschappers, industriëlen, bankiers etc. David Rockefeller leest dat boek (begin jaren ‘70) en is zeer enthousiast. Hij wil een nieuwe club oprichten om deze doelen te realiseren. In 1972 gaan Brzezinsky en Rockefeller samen naar de Bilderberg Conferentie en polsen de aanwezigen voor dit idee. Vervolgens wordt de Trilaterale Commissie opgericht (3 x 100 man uit de VS, Europa en Japan). De Trilaterale Commissie heeft de technocratische gedachte opgepakt en kwam later ook met de klimaathypothese. [De Trilaterale Commissie maakte Jimmy Carter tot lid (ze vonden hem goed kneedbaar) en hielpen hem later in het zadel als president van de VS. Het gebeurde steeds vaker dat leden van deze commissie in regeringen terecht kwamen. Alleen Trump ging hier tot nu toe tegenin. Hij heeft veel van deze mensen uit de regering ontslagen.]

Het ideaal van de Technocratie

Eind 18e eeuw ontstonden de eerste ideeën van een verenigd Europa, waarin religie werd afgeschaft en vervangen door wetenschap. Er ontstonden nieuwe wetenschappelijke studierichtingen aan de Colombia universiteit (gelieerd aan de familie Rockefeller). De Technocratische beweging werd opgericht. Hun idealen staan verwoord in hun handboek uit 1934. Zoals het idee om alle Amerikanen 20.000 dollar te geven: niemand mocht rijk worden of bezit hebben en de staat zou zorgen voor een goed bestaan. Er mocht geen energie verloren gaan en de mensen zouden een energiebudget krijgen. De maatschappij zou volledig efficiënt bestuurd worden. Daartoe moest bijvoorbeeld de landbouw grootschalig worden, alle kleine boeren moesten weg. Zie de huidige plannen van het WEF: the Great Reset, ‘build back better’ en ‘you own nothing, but jou will be happy’. Of kijk naar Agenda 2030 van de VN: hetzelfde verhaal, maar in andere bewoordingen. Kijk wat nu in Nederland gebeurt met de landbouw: de overheid heeft het plan opgevat om een groot aantal boeren uit te kopen, onder de vlag van CO2 uitstoot verminderen, de klimaatdoelen halen en meer ruimte voor woningbouw. Dat kan natuurlijk best kloppen, maar het sluit wel akelig dicht aan bij de oude denkbeelden. En wat als Nederland straks niet meer genoeg voedsel voor de eigen bevolking kan produceren? Of als voedsel heel erg duur wordt? Dan komt de overheid wellicht als redder om de hoek, met allerlei regels, voorwaarden en controlesystemen. Of denk aan 5G, is dit een fijne nieuwe techniek voor meer internetsnelheid of kan de overheid het gebruiken om ons nog gemakkelijker in de gaten te houden? Denk ook aan het groeiende aantal camera’s met gezichtsherkenning op straat. Of aan de domotica (van slimme meters tot ‘Alexa’ en meer), die we maar al te graag en gretig zelf in onze huizen halen. Kijk naar China, een land dat voorop loopt als het gaat om het verzamelen van informatie over burgers om ze te controleren en in het gareel te houden. Gaan we die kant uit? In 1934 had men daar de technische middelen nog niet voor, nu wel!

Het ideaal van de Eugenetica en het Transhumanisme

Eind 19e eeuw was de Eugenetica beweging sterk in opkomst. De Rockefellers hebben hierin een belangrijke rol gespeeld en later ook de vader van Bill Gates. In Nazi-Duitsland was kamparts Mengele een aanhanger van de Eugenetica. De aanhangers waren ervan overtuigd dat rijk zijn een persoonlijk verdienste is, dat je dan blijkbaar goede genen hebt. Arm zijn is dus zonde voor de ontwikkeling van de mensheid. Men baseerde zich hierbij ook op de theorie van Darwin (natuurlijke selectie). De gewone mensen (‘the great unwashed’) vond men minderwaardig en men zag deze mensen als een bedreiging omdat ze zich veel te snel vermenigvuldigden. De armen moesten minder kinderen krijgen en de rijke mensen juist meer. Aanhangers van de Eugenetica vinden dat ze moeten sleutelen aan de mensheid om deze te verbeteren. In onze tijd hebben we daar nu ook de middelen voor: transhumanisme is nieuwe vorm van genetica, waarbij men mens en computer (artificial intelligence) steeds meer integreert. De vader van Bill Gates was lange tijd de belangrijkste adviseur van de Gates Foundation. Bill Gates is een belangrijk lid van het WEF. [Bill Gates waarschuwt over wat aanstaande is, met wat hij zelf al heeft voorbereid. Ter illustratie: Gates heeft al in 2019 extra geïnvesteerd in de vaccinindustrie. Een ander hot item is dat we minder vlees moeten eten. Gates investeert al lange tijd in kunstvlees.]

Het ideaal van een (Marxistische) wereldregering

In 1884 werd in Engeland de Fabian Society opgericht, officieel ter verbetering van het lot van de arbeidersklasse. Hun (oude) embleem kende twee afbeeldingen: een schildpad en een wolf in schaapskleren. Ze doen zich met de mooiste bewoordingen voor, nemen de tijd, leggen dan hun schaapskleren af en blijken een wolf te zijn. Ze omarmen het ideaal van de Eugenetica staan een grote wereldregering voor. Hun idee is stap voor stap de mensen steeds meer afnemen, zodat ze het niet doorhebben. Ze hebben een Marxistisch ideaal, een communistisch stelsel met controle over de mensen. De Fabian Society opereert op de achtergrond en heeft overal vertakkingen. Ze hebben ook eigen universiteit gesticht, waaraan onder meer Ursula von der Leyen heeft gestudeerd. Schrijver Bernard Shaw was lid van de Fabian Society. (Shaw vond dat mensen moeten bewijzen dat ze het waard zijn om te leven, ze moeten elke vijf jaar voor een commissie hun toegevoegde waarde voor de maatschappij bewijzen.) Ook de familie Orwell was lid. De Fabian Society wil de hele mensheid beheersen. In hun literatuur is te vinden dat dit rustig 100 jaar mag duren. (Zie het boek van George Orwell ‘1984’!).

Ideologieën worden steeds meer werkelijkheid

Hoewel de hiervoor toegelichte idealen van de elite lang verborgen zijn gebleven, hebben ze wel degelijk uitwerking. Waarom zien de meeste mensen dat dan (nog) niet? Een belangrijke oorzaak is dat er wereldwijd een enorme versnippering bestaat in vakgebieden. Overal sijpelen ongemerkt ‘plukjes’ ideologie door. Bijvoorbeeld:

 • Onderzoekers in de medische hoek experimenteren met genetische vaccins of genetische medicijnen tegen kanker. Deze hebben invloed op het DNA van de mens.
 • Tijdens de zwangerschap kunnen allerlei ziektes al worden uitgesloten. Nog even en we krijgen straks allemaal ‘überkinderen’.
 • Wat te denken van genetisch gemodificeerd voedsel, is dit een stap voorwaarts of schuilt er een risico in, mogelijk dat we er (op lange termijn) ziek van worden?
 • Goede doelen en clubs voor natuurbehoud en milieubescherming juichen de onteigening van boerenbedrijven toe vanwege het klimaat en de CO2 uitstoot. Zo ontstaat afhankelijkheid van de overheid en/of het buitenland.
 • Iedereen is vol van het klimaat, we moeten van het gas af en houtstook wordt ontmoedigd. Dit betekent minder keuzevrijheid en meer afhankelijkheid.
 • We krijgen allerlei slimme meters (en andere domotica) in huis, we willen sneller internet, dus de 5G masten verrijzen overal. Zo zijn we 24/7 in de gaten te houden. Mogelijk leidt de straling en de specifieke frequentie van 5G tot (chronische) ziektes en kwalen, waar de farmaceutische industrie weer van kan profiteren.
 • Veel mensen staan te springen om zich tegen corona te laten vaccineren (met experimentele gentherapie) én willen dolgraag een (digitaal) vaccinatiepaspoort. Een groot privacyrisico, gezien alle persoonlijke en medische gegevens die erin staan.
 • Ook de professionals die zich met de aanpak van corona bezighouden (de virologen, de mensen uit het OMT etc.) lijken me over het algemeen te goeder trouw. Waarschijnlijk hebben ook zij geen idee van het grotere plaatje waar ze onderdeel van uitmaken.

Kortom, iedereen zit in zijn eigen (vak)bubbel, verliest zich in inhoud en details en denkt het goede te doen. Het totale plaatje ziet men echter niet. Iedereen werkt dus vol enthousiasme mee aan onze eigen ondergang. De elite lacht zich een kriek, denk ik.

Oude verborgen agenda’s komen aan het licht

Waarom horen we niets over de verborgen agenda’s van de elite? Waarom lees je hier alleen over in de alternatieve media? Waarom hoor je slechts af en toe een dappere wetenschapper of hoogleraar hierover vertellen? De belangrijkste reden is dat de media in handen zijn van de grote investeerders. Investeerders die zoals gezegd een zeer groot deel in handen hebben van de industrie (waaronder farma) en veel geld stoppen in wetenschap en onderzoek. Zij worden niet blij van een kritisch tegengeluid. Dus worden kritische onderzoekers en wetenschappers niet uitgenodigd voor talkshows, krijgen ze geen ruimte in de kranten etc. En als ze toch van zich laten horen lopen ze het risico belachelijk gemaakt te worden, hun functie kwijt te raken of geen subsidie meer voor onderzoeken te krijgen. Of hun boeken worden uit de verkoop genomen. De meesten kijken logischerwijs wel link uit, ze houden zich stil. Overigens ga ik ervan uit dat die investeerders niet eens zo veel druk op de media hoeven zetten: de mensen die hier werken zijn intussen zo overtuigd van de juistheid van hun paradigma dat dit helemaal niet nodig is. (Dat zie je al in kleine woorden, zoals een presentator die ‘het jammer vindt dat mensen zich niet gewoon laten vaccineren’.) Maar toch, ik zie gelukkig een kentering. Steeds meer mensen doen hun mond open. Niet alleen de (spirituele) mensen die er intuïtief een slecht gevoel over hebben, maar juist ook wetenschappers, artsen en onderzoekers. Steeds meer mensen kijken over alle ‘bubbels’ heen naar het grotere plaatje, zien de gevaarlijke tendens en spreken hun zorg uit.

De overdreven focus op corona

Sinds de komst van corona is er gedoe met cijfers. We horen dagelijks het aantal mensen dat eraan overleden is. In absolute aantallen is dat best veel, maar gerelateerd aan de jaarlijkse hoeveelheid griepdoden is dat niet heel veel meer. Over de dagelijkse aantallen doden door andere ziektes hoor je niets. Terwijl dat een mooie relativering zou zijn. [Ter illustratie: er zijn wereldwijd circa vijf miljoen mensen aan corona overleden (in een periode van bijna twee jaar). Jaarlijks overlijden er wereldwijd vijf miljoen mensen aan overgewicht.]

Iedere gestorvene met onderliggend lijden die ook corona had, wordt als coronadode geregistreerd. Als het gaat om de mensen die in ziekenhuizen/op de IC liggen, wordt de nadruk gelegd dat dit voor een groot deel over niet gevaccineerde mensen gaat (wat ook zo is) en hoe dom, angstig of asociaal zij zijn. Alsof de optie niet bestaat dat dit vaak wijze, liefdevolle intuïtief levende mensen zijn.

Aan de andere kant hoor je weinig over vaccinatieschade. Het Lareb is het instituut dat klachten verzamelt en ook met cijfers naar buiten komt. Echter, voordat erkend wordt dat de oorzaak van iemands ziekte/dood de vaccinatie is, moet er heel wat gebeuren. Iedere gestorvene met onderliggend lijden die ook een coronavaccinatie had gekregen, wordt niet als coronadode geregistreerd. Denk ook aan de vaccinatieschade die Bill Gates in India heeft aangericht, waar veel kinderen ziek zijn geworden van het poliovaccin. Of denk aan de schade die is toegebracht door vervuilde vaccins.

En zo is er meer gedoe met cijfers. Allemaal ter ondersteuning van de visie dat het virus erg is, dat vaccineren de enige uitweg is, dat de maatregelen gerechtvaardigd zijn etc. Door het gedoe met cijfers is het heel goed mogelijk dat niet zozeer corona, maar juist de vaccins het probleem vormen. Zoals gezegd wordt het aantal zieken en doden door de vaccins kunstmatig laag gehouden. Over de lange termijneffecten is nog niets bekend. Er zijn deskundigen die vrezen dat mensen er onvruchtbaar van worden, of dat andere ziektes zeer heftig tot uiting komen. Of dat er nare gevolgen ontstaan door de genetische aanpassingen die het vaccin in het DNA van de mens aanbrengt. Dat zou dan weer mooi in het straatje passen van de utopie van depopulatie.

De overdreven focus op vaccinatie

Waarom ligt de focus van de hele wereld op vaccins? Dat is dus de macht van de ngo’s die ervan overtuigd zijn dat dit de enige en juiste oplossing is. Kijk vooral ook naar de financiële belangen. Zoals de Bill & Melinda Gates Foundation, die wereldwijde vaccinatie als ideaal heeft. Deze stichting is een grote financier van de WHO en heeft invloed in het WEF. Die op hun beurt sterk betrokken zijn bij de farmaceutische industrie en de daaraan verbonden wetenschappelijke instituten, universiteiten en onderzoekers. Die voor hun subsidie, hun behoud van werk en hun goede naam weer afhankelijk zijn van… enzovoort.

En medicatie dan? Er wordt de afgelopen tijd hier en daar bericht over medicatie die goed helpt tegen corona. Daar vielen direct alle overheden en ngo’s overheen. Waarom? Ze willen corona natuurlijk helemaal niet genezen! Aan iemand die door een medicijn snel van corona herstelt valt niet veel geld te verdienen (alleen eenmalig het medicijn). En als we zien dat corona goed te bestrijden is, zijn die lockdowns (die ons mooi in het gareel houden) en die vaccinaties niet langer nodig. Vaccinaties leveren veel meer geld op: twee prikken per wereldburger, straks een boosterprik en misschien een derde of vierde prik. Of later nog weer een nieuw vaccin voor de opvolger van corona.

En gezonde voeding, leefstijl, beweging en buiten zijn dan? Ik hoef het vast niet meer uit te leggen: daar valt voor de machthebbers helemaal geen droog brood in te verdienen. Sterker nog, als de wereldbevolking gezonder gaat leven kan dat de nekslag zijn voor de (bewerkte) voedingsindustrie. Stel je voor dat we stoppen met bewerkte troep eten en overgaan op veel meer groente en fruit, mogelijk kleinschalig of zelf geteeld?! Als we meer bewegen en in de natuur zijn worden we minder vaak ziek en hebben we minder medicatie en vaccins nodig.

Maar dat argument dan om de zorg niet te overbelasten? Vanuit het huidige zorgsysteem bezien is dat inderdaad een nobel doel. We willen niet dat de ziekenhuizen en IC’s uitpuilen, dat de zorgmedewerkers allemaal in een burn-out schieten of dat er geen plek meer is voor mensen in het ziekenhuis of op de IC. Hoe komt dat? Omdat er jarenlang op de zorg is bezuinigd door de overheid en de ziekenhuizen en de IC’s dus weinig plek hebben voor als er een pandemie of andere ramp gebeurt.

Hoe zit het met vaccins in het algemeen?

Tot enige jaren geleden dacht ik nooit veel na over vaccins. Handig toch, dat ze er zijn? Nare inheemse infectieziektes zijn dankzij vaccins uitgebannen. Intussen zijn mijn ogen geopend. De meeste inheemse infectieziektes waren al vrijwel verdwenen toen de eerste vaccinaties kwamen. Oorzaak: beter hygiëne, sanitaire voorzieningen, woonomstandigheden en voeding. Als je je hier wat in verdiept zie je dat er destijds enorm met cijfers en statistieken is gerommeld, om de vaccins de held van de dag te laten zijn. Wat te denken van alle schadelijke hulpstoffen die een kind met elk vaccin binnenkrijgt (aluminium, kwik etc.)? Intussen krijgt een baby in de VS al op zijn eerste levensdag een eerste prik en in zijn eerste 15 maanden minstens 25 prikken (zie de website van het CDC). Laat de VS nou net het land zijn met de meeste chronisch zieke kinderen en jongeren. Van vage klachten tot allergieën, astma en meer. Ook in ons land worden kinderen tegenwoordig tegen bof, mazelen en rode hond ingeënt, kinderziektes die juist goed zijn om door te maken, omdat ze het natuurlijk immuunsysteem versterken.

Om de na WO I opkomende farmaceutische industrie te ondersteunen (door vrienden bij de overheid en de media etc.) werd alle aandacht gezet op medicijnen en vaccinaties. De natuurgeneeskunde, gezonde voeding en het vertrouwen in ons natuurlijk immuunsysteem en gezonde voeding werden naar de achtergrond verdrongen. Natuurgeneeskunde, homeopathie etc. werden tot kwakzalverij bestempeld. ‘Big Pharma’ werd enorme industrie met dito propagandamachine en bangmakerij. Belangrijk verschil tussen de oude en de nieuwe vaccins is dat de oude gebaseerd zijn op dode of verzwakte ziekteverwekkers. De nieuwe zijn gebaseerd op genetica (mRNA/DNA). We weten niet wat deze op de lange termijn met ons doen. Veranderen ze ons DNA? Ten goede of ten slechte? Is dit te herstellen?

Wat is de link met de idealen uit de Eugenetica en het Transhumanisme? Wordt er zo ‘stiekem’ een nieuw soort mens gecreëerd? Een getechnologiseerde, zielloze mens? Het lijkt er namelijk op dat de elite het zielsdeel (hoger bewustzijn, religieus besef) uit de mens (de genen) wil halen. Kijk ook naar de PCR-test, er zitten stoffen (o.a. ethyleenoxide en grafeenoxide) aan het wattenstaafje (dat diep in de neus komt) die de pijnappelklier mogelijk lamleggen. Deze klier staat van oudsher bekend als het centrum dat ons met het goddelijke en de geestelijke wereld verbindt. Dat past dan weer mooi bij het ideaal om religie door wetenschap te vervangen, en het houdt de mens ‘zielloos’, onbewust en controleerbaar.

Corona en andere rampen die de mens in angst houden

Is corona een pandemie? Zo wordt het wel geframed, want dan kunnen de overheden, ngo’s en andere organisaties ongestoord hun gang gaan. Leuk om te vermelden is dat de WHO kort na de Mexicaans griep (die reuze meeviel en daardoor niet meer als pandemie te verkopen was) de definitie ‘pandemie’ flink heeft afgezwakt: de zinsnede ‘met enorme aantallen doden en zieken’ is geschrapt. Volgens de oude definitie was er ook rond corona weinig aan de hand geweest. Toch handig, dit geeft de vrije hand en maakt de mensheid bang. Twee vliegen in een klap, op weg naar het utopische wereldbeeld van de elite.

Dat corona door vleermuizen of andere dieren in de wereld is gekomen lijkt me geen gekke optie, we dringen tenslotte steeds meer door in oerwouden en komen in contact met dieren die we eigenlijk met rust zouden moeten laten. Maar de optie dat het virus gemaakt is in een lab komt me ook niet vreemd voor. En zou het dan per ongeluk ontsnapt zijn of expres uitgezet? Dat laatste lijkt me helaas niet onwaarschijnlijk. Waarom? Omdat er voor de uitbraak van corona al oefeningen zijn gedaan, wat te doen bij de uitbraak van een pandemie, zoals t.g.v. een coronavirus? Zowel het virus, hoe zich dit verspreidde en wat goede maatregelen waren kwam zeer nauw overeen met deze oefenhandboeken. Toeval? Kan. Maar, kijk ook eens naar 9/11. Ook daar was een draaiboek voor, zowel de aanslag, de hoek waaruit de daders kwamen en hoe men ermee om zou gaan klopten zeer precies. En, als we nog even geduld hebben: er liggen ook al draaiboeken klaar voor een aanval uit de ruimte, door UFO’s. Zou het toeval zijn dat de NASA/VS onlangs voor het eerst openheid hebben gegeven over UFO waarnemingen en openlijk stellen dat het bestaan van UFO’s/aliens voor hen een serieuze optie is?

Waarom nu focus op andere rampen/onderwerpen? Dan moet ik weer even terug naar de oude boeken en idealen van de elite. Zij stellen duidelijk dat alleen een mondiale ramp de mensheid kan verbinden in hun angst, zodat de mensen open staan voor het opgeven van hun vrijheid, eigendom, zelfregie etc. Liefst een gezamenlijke vijand die ongrijpbaar en onzichtbaar is, maar wel heel eng en bedreigend. Wat voldoet goed aan die eisen? Terrorisme uit het Midden-Oosten, het klimaatprobleem, een (corona)virus. En als dat nog niet afdoende is, komen straks de UFO’s mogelijk uit de hoge hoed.

Stapje voor stapje

De Fabian Society zei in 1884 dat het langzaam mag gaan, stapje voor stapje. Kijk nu eens naar ons land in coronatijd. In het begin werd gezegd dat mensen helemaal vrij waren om zelf al dan niet voor vaccinatie te kiezen. Natuurlijk zou ieders keuze gerespecteerd worden. Iedereen die anders beweerde was een negatieveling of een complotdenker. Intussen is er het vaccinatiepaspoort, dat mogelijk voor steeds meer onderdelen van het maatschappelijke leven gaat gelden. Straks is een negatieve test niet meer voldoende, je moet echt gevaccineerd zijn. Het gaat dus echt stapje voor stapje.

Zie ook de kleine stapjes met de techniek: we hebben intussen bijna allemaal een smartphone, 5G wordt uitgerold, we zijn dol op nieuwe gadgets in domotica, contant geld wordt minder gangbaar, blockchain is in opkomst, we zijn via social media eenvoudig te vinden enzovoort.

Of neem het vaccinatiepaspoort, dat tot een tweedeling in de maatschappij kan leiden. Het zet mensen tegen elkaar op: werkgevers tegen werknemers, werknemers onderling, winkeliers tegen klanten, families en vriendengroepen onderling etc. Door de lockdowns is er minder contact tussen mensen en ook de toename van hybride werken en onderwijs draagt hieraan bij. Het is technisch mogelijk dat we ons nog maar minimaal verplaatsen en elkaar fysiek opzoeken. We leven steeds geïsoleerder en de sociale cohesie brokkelt af. [Natuurlijk kunnen we nog steeds het goede gesprek met elkaar aangaan, maar we moeten er wel meer moeite voor doen en niet iedereen is hiertoe in staat.] Stapje voor stapje?

Angst

Door het huidige paradigma schieten we allemaal in de angst. Angst om corona te krijgen, angst om een ander te besmetten etc. Dat is precies wat de elite wil. Alleen bange mensen zijn bereid steeds een stukje vrijheid in te leveren. Voor eigen lijfsbehoud en voor ‘the greater good’. Schuldgevoel aanpraten doet het ook prima. Uit onderzoek blijkt dat het heel goed werkt om mensen bang te maken, dan weer wat verlichting te geven, vervolgens weer bang te maken etc. Zo krijg je ze het snelst murw en daar waar je ze hebben wilt. Dat gebeurt nu, lockdown, verlichting, nieuwe lockdown etc. Bijkomend voordeel, de meeste ziektes worden veroorzaakt door angst en ongelukkigheid. Nog meer winst voor de farmaceuten!

Is die angst niet terecht dan? Dat hangt ervan af waarvoor je precies bang bent. In onze maakbare samenleving is tegenslag, ziekte en dood taboe geworden. We kunnen er niet meer mee omgaan. Nog niet zo lang geleden was het normaal dat mensen hun lot accepteerden, tegenslag, ziekte en dood hoorden bij het leven. Bij een pandemie werd soms wel een kwart van de bevolking weggevaagd. Natuurlijk moeten we niet meer terug willen naar toen. Maar momenteel laten we ons uit angst in de overlevingsstand drukken: niet meer naar school, naar het werk, naar vrienden, naar de kroeg etc. Ouderen en zieken die maanden thuisblijven uit angst voor het virus. Ik denk dat er door de machthebbers heel slim is ingespeeld op onze angst voor ziekte en dood. Dat vinden we allemaal zo eng dat we bereid zijn om onze vrijheid op te geven.

Wat nu te doen?

Eerst wat niet te doen. Niet terugschieten in denken in goed en kwaad. Gezien al het voorgaande lijkt het misschien vreemd dat ik dit zeg. Maar ik vind het van groot belang dit te benadrukken. Dus niet heel ‘woke’ zijn en boos worden op allen die nog slapen. Geen hatelijke of gewelddadige acties of communicatie naar de elite of de overheid. Waarom niet? Omdat we dan dus weer in de dualiteit zitten. Wij versus zij, de helden tegen de vijand etc.

Wat dan wel? Ons best doen om boven het denken in goed en kwaad uit te stijgen en het grotere plaatje zien. Iedereen hier op aarde speelt zijn rol, zodat we individueel en collectief kunnen leren en groeien. Ja, dus ook de mensen van de elite (die in dit leven niet zulke fijne karakters hebben gekozen) spelen hun rol in het grotere geheel. Juist door hun acties stellen ze ons in staat om bewust een andere keuze te maken en onze verantwoordelijkheid te nemen. Kijk maar eens naar andere levenslessen: om bepaalde ervaringen mee te maken en ervan te leren zijn er slechteriken nodig. Dieven, moordenaars, verkrachters, oplichters enzovoort zijn in die zin onze ‘leermeesters’. We spelen allemaal onze rol en komen uiteindelijk allemaal tot verlichting. Ook het coronavirus wordt vaak als de bad guy gezien, maar juist door dit virus zijn veel meer mensen tot bewustwording gekomen en aan het denken gezet. De gebeurtenissen in de wereld zijn niet simpelweg als goed of slecht te beoordelen, ze zijn er en ze helpen ons om te leren en te groeien.

Van angst naar liefde

We zijn niet onmachtig, we zijn spirituele wezens in een aards jasje. We kunnen onze eigen werkelijkheid creëren. We hoeven niet in angst te leven en onze vrijheid op te geven. Ik hoop dat steeds meer mensen zich hiervan bewust worden. Binnen onze eigen cirkel van invloed kunnen we handelen. Ieder op zijn eigen manier. De een gaat demonstreren, de ander gaat zijn eigen groente verbouwen, iemand anders maakt muziek of theater, ik zelf schrijf etc. En ieder mag zijn eigen keuzes maken. Wel of niet vaccineren, wel of niet demonstreren, wel of niet het nieuws volgen etc. Doe wat voor jou goed voelt.

Dagaz filosofeert…

Het is van groot belang dat we ons niet bang, afhankelijk en onmachtig blijven voelen. Als wij niet meer bang zijn, verliest de elite zijn voedingsbron. Bovendien, angst maakt ons ziek en brengt ons in ons primitieve brein (fight, flight, freeze). Als we daar uit durven komen, kunnen we rustig en vanuit liefde (met hart en ziel) denken en doen. Zo houden we onze trilling hoog en dragen we iedere dag, uiterlijk en innerlijk, positief bij aan ons zelf, de medemens en het collectieve energieveld. Laten we steeds verder groeien in bewustzijn en onvoorwaardelijke liefde. En laten vooral niet vergeten te lachen, blij te zijn, te spelen en te genieten. Om met de woorden van Christina von Dreien te spreken: uiteindelijk komt alles goed.

Dagaz, 23 december 2021


ZijSpreekt

Wil je iets organiseren rondom dit onderwerp? Ik ben beschikbaar voor lezingen en dagvoorzitterschap via ZijSpreekt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.